НСЧБ : +359898722133

Мисия, визия, цели на НСЧБ

  Home / За нас / Мисия, визия, цели на НСЧБ

Мисия, визия, цели на НСЧБ

Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) е неправителствена организация на лечебни заведения и болничните им мениджъри, което обединява частната инициатива за постигане на по-високо качество при лечението на пациентите, усъвършенстване на системата на здравеопазването в България и утвърждаване на работещите и ефективни механизми на управлението на лечебните заведения за болнична помощ.

Националното сдружение на частните болници е създадено на 16 февруари 2013 година и към момента то  представлява 70% от  частния сектор на болничното здравеопазване в цялата страна. При нас членуват най-успешните, доказали се и динамично развиващи се заради доверието на пациентите болници, като организацията е отворена към всички частни болници в страната.

Мисия

Като обединение на частните болници НСЧБ  има за своя мисия да защитава достиженията на частните инвестиции в болничното здравеопазване в името на развитието на медицинската практика, постоянното усъвършенстване на професионалистите, които работят в областта на здравеопазването в името на свободния достъп до качествени болнични услуги на всички пациенти в България.

Визия

Визията на НСЧБ е да бъде основен участник в провеждането на политиката на здравеопазване в България като равнопоставен участник и източник на висока експертиза по отношение на законодателната и изпълнителната власт в здравната система у нас.

Представлявайки всички частни лечебни заведения за болнична помощ в страната, НСЧБ да заеме полагащото се място на частната инициатива при инициирането, разработването и прилагането на съвременни промени в системата на здравеопазването.

С опита и капацитета си НСЧБ да бъде предпочитан партньор, с който българското здравеопазване да бъде изведено на по-високо и по-достойно ниво, в името на конституционно обусловения свободен избор на българските граждани да се лекуват на база качество и безпрепятствен достъп.

Цели на НСЧБ

 1. Обезпечаване на правото на достъп на пациента до качествена и съвременна медицинска помощ и гарантиране на правото му да избор на лечебно заведение за болнична помощ
 2. Защита на правата на частните болници. Защита на частната инициатива и противодействие на дискредитирането й
 3. Противодействие на административните финансови лостове за ограничаване на развитието на успешните структури за болнична помощ и за прилагането на добри медицински практики
 4. Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и противодействие на всички практики за нарушаването й
 5. Представителност в колективните органи за вземане на решения и договаряне в сферата  на здравеопазването
 6. Равнопоставеност на всички болници, независимо от тяхната форма на собественост (държавни, общински, частни) по отношение на  достъп до европейски фондове
 7. Подпомагане на законодателната и изпълнителна власт за спиране на упадъка на здравната система в България
 8. Приобщаване на всички частни болници в НСЧБ
 9. Максимално публично присъствие на НСЧБ с оглед отстояване и постигане на мисията, визията и целите на НСЧБ.