НСЧБ : +359898722133

Дела, заведени от НСЧБ

    Home / За нас / Дела, заведени от НСЧБ

Дела, заведени от НСЧБ

Националното сдружение на частните болници като организация с открита обществена позиция за свободен достъп до навременна и качествена медицинска помощ и представител на динамично развиващите се лечебни заведения със 100% частен капитал проявява висока активност по отношение на нормативните промени и позиция по текстове и документи, които ограничават честната конкуренция и правата на пациентите.

В този раздел от нашата интернет страница публикуваме актуална информация за ходата на съдебните дела, които са инициирани от НСЧБ.

1.      Адм. дело № 4267/2016, ВАС, VII отд. образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 3/27.01.2015г за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия.

Състав на съда: Даниела Мавродиева – Докладчик

Ваня Ангелова – Председател

Калина Арнаудова

Статус: Проведено ОСЗ на 27.09.2016г. Делото я обявено за решаване.

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

2.      Адм. дело № 4269/2016, ВАС, III отд. образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 36/06.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Очни болести“.

Състав на съда: Ваня Пунева – Докладчик

Статус: Делото е оставено без движение за изпълнение на указания. На 28.06.2016г са входирани молби с уточнения за изпълняване на указанията. Делото е на доклад.

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

3.      Адм. дело № 5338/2016, ВАС, VIII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 4/10.12.2013г за утвърждаване на медицински стандарт по „Урология“

Състав на съда: Свилена Проданова – Докладчик

Мирослав Мирчев – Председател

Василка Шаламанова

Статус: Делото е насрочено за 29.11.2016г от 11:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

4.      Адм. дело № 5339/2016, ВАС, VII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 10/04.03.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“

Състав на съда: Таня Вачева – Докладчик и Председател

Иван Раденков

Мирослава Керимова

Статус: Проведено ОСЗ на 26.09.2016г. Делото я обявено за решаване.

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

5.      Адм. дело № 5341/2016, ВАС, II отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 2/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология“

Състав на съда: Таня Радкова – Докладчик

Светлана Йонкова – Председател

Надежда Джелепова

Статус: Делото е насрочено за 21.11.2016г от 14:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

6.      Адм. дело № 4270/2016, ВАС, I отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 3/07.02.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Педиатрия“.

Състав на съда: Стефка Кемалова – Докладчик

Йордан Константинов – Председател

Благовеста Липчева

Статус: Дело е решено. Жалбата е уважена и наредбата е отменена.

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

7.      Адм. дело № 10480/2016, ВАС, Петчленен състав – I колегия образувано по касационна жалба на МЗ срещу Решение по адм.д. 4270/2016г на ВАС, с което е отменен медицинския стандарт по „Педиатрия“.

Статус: Делото е насрочено за 06.10.2016г от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

8.      Адм. дело № 4271/2016, ВАС, V отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 27/30.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Образна диагностика“.

Статус: Проведено ОСЗ на 26.09.2016г. Делото е пренасрочено за 07.11.2016 от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

9.      Адм. дело № 4335/2016, ВАС, VII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 25/29.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Гастроентерелогия“

Състав на съда: Ваня Анчева – Докладчик и Председател

Даниела Мавродиева

Калина Арнаудова

Статус: Проведено ОСЗ на 27.09.2016г. Делото я обявено за решаване.

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

10.  Адм. дело № 4334/2016, ВАС, II отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 35/08.07.2016г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“

Състав на съда: Захаринка Тодорова – Докладчик

Георги Чолаков – Председател

Севдалина Червенкова

Статус: Делото е насрочено за 04.10.2016г от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

11.  Адм. дело № 4272/2016, ВАС, II отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 19/19.12.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“.

Статус: Делото е насрочено за 17.10.2016г от 14:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

12.  Адм. дело № 4268/2016, ВАС, II отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 6/10.02.2005г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ендокринология“.

Статус: Делото е насрочено за 25.10.2016г от 14:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

13.  Адм. дело № 4337/2016, ВАС, V отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 3/25.01.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиохирургия“.

Състав на съда: Марина Михайлова – Докладчик и Председател

Донка Чакърова

Илиана Славовска

Статус: Делото е насрочено за 16.11.2016г от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

14.  Адм. дело № 5340/2016, ВАС, V отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 37/20.08.2010г за утвърждаване на медицински стандарт по „Неврохиругия“.

Състав на съда: Донка Чакърова – Докладчик

Марина Михайлова – Председател

Илиана Славовска

Статус: Делото е насрочено за 07.12.2016г от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

15.  Адм. дело № 4336/2016, ВАС, IV отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба № 21/28.06.2004г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ортопедия и травматология“.

Състав на съда: Красимир Кънчев – Докладчик

Нина Докторова – Председател

Татяна Хинова

Статус: Делото е насрочено за 13.12.2016г от 09:00ч

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

16.  Адм. дело № 5978/2016, ВАС, VI отд образувано по жалба на ЦЗПЗ и НСЧБ срещу Решение № РД – НС -04-24-1/29.03.2016г по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО на НС на НЗОК

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Насрочена за 03.04.2017г от 11:00ч. По делото бе входирана молба за обединяване на това адм. дело със адм.д. № 4993/2016г, ВАС, VI отд. Последното е заведено от БЛС срещу същия акт и е насрочено за 06.06.2016г от 11:00ч. Молбата бе уважена. Делото е пренасрочено на 17.10.2016 от 11:00ч.

17.  Адм. дело № 5611/2016, ВАС, VI отд образувано по жалба на ЦЗПЗ и НСЧБ срещу Решение № 202/24.03.2016г на МС за утвърждаване на Национална здравна карта на РБългария

Статус: Делото е насрочено за 11.10.2016г от 11:00ч

Адвокат: Христина Николова

18.  Адм. дело № 14490/2015, ВАС, II отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ и НСОЛБ срещу Наредба № 10/02.12.2015г за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОК

Състав на съда: Галя Костова – Докладчик и Председател

Галина Солакова

Емилия Кабурова

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Дело е решено. Жалбата е уважена и наредбата е отменена. По делото има входирана касационна жалба от МЗ.

19.   Адм. дело № 4123/2016, ВАС, VIII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори, Приета с Постановление на МС № 45/09.03.2016г

Състав на съда: Димитър Първанов – Докладчик

Теодора Николова – Председател

Аглика Адамова

Адвокат: Христина Николова и Полина Савова

Статус: Делото е насрочено за 19.10.2016 от 09:00ч

20.  Адм. дело № 2383/2016, ВАС, VI отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Наредба12/30.12.2015г за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна помощ“.

Състав на съда: Милка Панчева – Докладчик и Председател

Георги Георгиев

Росен Василев

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Дело е решено. Жалбата е уважена и наредбата е отменена. По делото има входирана касационна жалба от МЗ.

21.  Адм. дело № 5462/2015, ВАС, III отд образувано по жалба на ЦЗПЗ и НСЧБ срещу Постановление на МС № 57/16.03.2015г

Състав на съда: Светлана Борисова – Докладчик

Жанета Петрова – Председател

Искра Александрова

Адвокат: Христина Николова

Статус: С Определение от 13.05.2016г делото е прекратено. Пусната бе частна жалба от името на ЦЗПЗ и НСЧБ срещу определението за прекратяване. С Определение от 26.09.2016г по адм.д. 8036/16 по описа на ВАС, V – I колегия бе потвърдено първоинстанционното определение.

22.  Адм. дело № 13954/2015, ВАС, VI отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ, ББА и СОББ срещу Заповед № РД – 01-247/22.10.2015г на министъра на здравеопазването (Методика за изработване на здравна карта)

Състав на съда: Милка Панчева – Докладчик и Председател

Георги Георгиев

Николай Гунчев/Росен Василев

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: С Определение от 01.04.2016г отменено протоколно определение за даване на ход на делото и оставено без разглеждане. Същото е обжалвано с частна жалба. С Определение от 21.06.2016г по адм.д. 6342/2016 по описа на ВАС, V – II колегия бе потвърдено първоинстанционното определение.

23.  Адм. д. № 7527/2015, АССГ, 27 с-в, образувано по жалба на МБАЛ „Пулс“ срещу Решение от 27.01.2015г.  на НС на НЗОК, прието по т. 2 от дневния ред на заседанието на НС на НЗОК.

Състав на съда: Цветанка Паунова

Адвокат: Полина Савова

Статус: Съда остави без уважение молбата на НСЧБ за присъединяване към делото, поради липса на правен интерес. Делото е решено в полза на МБАЛ „Пулс“ и решението на НС на НЗОК е обявено за нищожно.

24.  Адм.д.№ 9384/15, АССГ образувано по жалба на МБАЛ „ТРИМОНЦИУМ“ ООД срещу Решение № РД¬НС¬04¬23/20.03.2015 г. на НС на НЗОК за утвърждаване на правила за месечно разпределение на годишните стойности на бюджета на лечебните заведения.

Състав на съда: Диляна Николова

Адвокати: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Делото е прекратено с Определение №2572/04.05.2016г., поради липса на правен интерес. Подадена е частна жалба срещу определението. По делото е присъединено НСЧБ и ББА. С Определение от 25.07.2016 по адм.д. 7812/2016 по описа на ВАС, VI отд, частна жалба е оставена без уважение и първоинстанционното определение е потвърдено.

25.  Адм. дело № 1132/2015, ВАС, VII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ и СОББ срещу Наредба № 15/28.07.2014г за утвърждаване на медицински стандарт по „Ревматология“

Състав на съда: Соня Янкулова – Докладчик

Таня Вачева – Председател

Мирослава Керимова

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Приключило. Жалбата е уважена и наредбата е отменена. По делото има постъпили касационен протест и касационна жалба. Образувано е адм.д. № 10536/2015, ВАС, Петчленен състав – II колегия, които потвърждава решението.

26.  Адм.д. № 9212/2016, ВАС, IV отд образувано по жалба на ЦЗПЗ и НСЧБ срещу Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ , приета с ПМС № 119 от 22.05.2006г., и по-конкретно срещу последното й изменение, прието с ПМС № 58 от 21.03.2016г

Състав на съда: Нина Докторова – Докладчик и Председател

Татяна Хинова

Красимир Кънчев

Адвокат: Христина Николова

Статут: След отговор на МЗ, делото е обединено с адм.д. 5342/2016 по описа на ВАС, V отд. Делото е насрочено за 26.10.2016 от 10:30ч

27.  Адм.д. № 5633/2016, АССГ, 23 с-в образувано по жалба на НСЧБ срещу чл.5,  ал.1,  т.5  и т.6, чл.6,  чл.7,  чл.12,  ал.1,  т.2  и т.З,  чл.13,  ал.1,  т.2  и т.З и чл.14  от

27. Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1 и ал.2 от Закона за бюджета

27. на НЗОК за 2016г.,  приети от Решение №РД-НС-04-34/27.04.2016г.  на НСна НЗОК

Състав на съда: Антоанета Аргирова

Адвокат: Христина Николова

Статус: С Определение от 15.07.2016г делото е прекратено поради липса на правен интерес. Входирана е частна жалба от 08.08.2016г.

28.  Адм. дело № 16193/2013, ВАС, IV отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ и СОББ срещу Наредба № 20/23.06.2010г за утвърждаване на медицински стандарти хирургия, съдова хирургия и т.н.

Състав на съда: Красимир Кънчев – Докладчик

Нина Докторова – Председател

Татяна Хинова

Адвокат: Христина Николова

Статус: Приключило. Жалбата е уважена и наредбата е отменена.

29.  Адм. дело № 7145/2014, ВАС, VII отд образувано по жалба на ЦЗПЗ, НСЧБ и СОББ срещу Постановление на МС № 94/2014г

Състав на съда: Мирослав Мирчев – Докладчик и Председател

Свилена Проданова

Василка Шаламанова

Адвокат: Полина Савова и Христина Николова

Статус: Приключило. Делото е прекратено поради приемането на новото ПМС № 57/16.03.2015г. Уважени са разноските по делото.