НСЧБ : +359898722133

Отговор, относно неправомерно удължаване на срокове за произнасяне…

юли 21, 2021

0

Отговор, относно неправомерно удължаване на срокове за произнасяне…

ДО

Г-Н КРАСИМИР ГРУДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

 

           Относно: Ваше Писмо с вх. № 63-00-127/ 02.07.2021 г. за неправомерно удължаване на срокове за произнасяне при промяна на регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и диференциране на държавни такси

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ГРУДЕВ,

Във връзка с Вашето писмо под горния входящ номер, Ви информирам, че направените от Вас предложения бяха разгледани, като Министерство на здравеопазването предприе следните мерки:

Беше изготвен и внесен за разглеждане проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г. Целта на проекта е определяне на диференциран и по-справедлив размер на държавните такси, събирани от  Изпълнителна агенция “Медицински надзор” при издаване на удостоверение за вписване на промени в регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ. Очакваният резултат от приемането на Постановлението е намаляване на финансовата тежест върху лечебните заведения за извънболнична помощ.

Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет и на Портала за обществени консултации, като всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите аргументирани предложения и становища в срок до 14.08.2021 г.

По отношение на направеното от Вас предложение за прилагане на единни стандарти, касаещи сроковете при произнасяне от страна на Регионалните здравни инспекции и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Ви информирам, че с Писмо двете отговорни институции са информирани. Указано е, че  при постъпване на заявление за настъпили промени по регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ, нормативно предвидения срок по смисъла на чл. 40, ал. 4 от ЗЛЗ следва стриктно да се спазва, а в случаите когато не се налага извършване на проверка на място на определени обстоятелства, срокът не следва да бъде по дълъг от 10 дни.

 

 

С уважение,

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването