НСЧБ : +359898722133

Общо събрание

    Home / За нас / Общо събрание

Общо събрание

Общото събрание на Националното сдружение на частните болници е висшият орган на управлението му. Общото събрание се представлява от всички членове на Сдружението, то определя устава, избира Управителен съвет и председател на Управителния съвет, приема отчета на Управителния съвет, определя членския внос в Сдружението, приема бюджета на НСЧБ и др. (вижте страница Устав или прочетете по-долу извлечение от Устава, касаещо компетентността и дейността на Общото събрание на НСЧБ).

Ето и извлечение от Устава на НСЧБ по отношение на Общото събрание:

Органи на сдружението

Чл. 21.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 22.  Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се формира и се състои от  всички членове на сдружението.

Представителство

Чл. 23. (1) Членовете участват в Общото събрание, чрез представляващия по закон юридическото лице или от упълномощено от него лице, легитимиращо се с изрично писмено пълномощно.

(2) Пълномощник може да бъде само физическо лице, като същото няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за едно или няколко заседания на събранието.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24.  Общото събрание:

1.  изменя и допълва устава на сдружението;

2.  приема други вътрешни актове;

3.  преобразува и прекратява сдружението;

4. определя броя в границите, предвидени в устава, избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, в т.ч. неговия председател, и определя възнагражденията им;

6.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

7.  приема бюджета на сдружението и одобрява годишния финансов отчет;

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и другите имуществени вноски;

9.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;

10.  взема решение за откриване и закриване на клонове;

11.  взема решение за участие в други организации;

12.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

13. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;

14.  освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, съответно – определя представител за защита интересите на сдружението в съдебни спорове между сдружението и управителния съвет или лица от състава на последния.

15.  взема и други решения, предвидени в устава, както и такива, които законът предоставя в изключителна компетентност на Общото събрание.

Провеждане на общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението (удостоверено с подписите на лицето, поставило поканата и свидетел), публикува се на интернет-сайта на същото (удостоверено с разпечатка от същия), а съдържанието й се изпраща като e-mail до всички членове на сдружението (удостоверено с разпечатка от изходящата кутия на електронния пощенски адрес на сдружението).

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от оповестяване на поканата по реда на ал. 3 до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общо събрание може да се проведе и без  горните процедури, в случай, че всички членове се съгласят единодушно за провеждането и дневния му ред, като съгласието се изразява в писмена форма преди откриването на съответното заседание на Общото събрание.

Право на сведение

Чл. 27.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете в работно време в сградата по адрес на управление на сдружението през целия период от оповестяване на поканата до откриване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 28. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и явяващите се за тях представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.

Кворум

Чл. 29. Общото събрание може да заседава ако на заседанието се представляват повече от половината от всички членове. При липса на кворум председателстващият заседанието отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Ако необходимият кворум отново не бъде достигнат, присъстващите с обикновено мнозинство определелят нова дата за Общо събрание, след което отново се провежда процедурата по чл. 26, ал. 3 – 5.

Право на глас

Чл. 30.  Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 31.  Член не може да участва в гласуването за:

1.  предявяване на искове срещу него;

2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

Мнозинство

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от  присъстващите.

(2) За решенията по чл. 24, т. 1, 3, 10 и 11 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на сдружението са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списъкът на присъстващите по чл. 28 и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) В случаите, когато на заседанието си Общото събрание е взело и решения, за които уставът предвижда мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, както и в случаите, когато е взело и решение относно членския внос или други имуществени вноски от членовете в полза на сдружението, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.