НСЧБ : +359898722133

Устав на НСЧБ

  Home / За нас / Устав на НСЧБ

Устав на НСЧБ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “Национално сдружение на частните болници”. Наименованието може допълнително да бъде изписвано и на английски език: “National union of private hospitals”.

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на сдружението са: гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 115А, ет. 3, оф. 18.                              

Срок

Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Цели на сдружението

Чл. 6.  Цели на сдружението са:

 1. Облекчаване достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ;
 2. Създаване на условия за подобряване на медицинското обслужване и квалификацията на лекарите чрез участие на сдружението във формите на следдипломно медицинско обучение;
 3. Обединяване и подпомагане на членуващите в сдружението болници;
 4. Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и противодействие на всички практики за нарушаването й;
 5. Защита на неприкосновеността на частната собственост и противодействие на всички опити за дискредитирането й;
 6. Развитие на подходящи условия и среда за възникване на нови частни лечебни заведения и функциониране на съществуващите, в това число и посредством насърчаване приватизацията на лечебни заведения – държавна или общинска собственост;
 7. Участие с предложения, становища, декларации, протести при формирането на националната здравна политика и преговорния процес по сключване на НРД;
 8. Насърчаване и отстояване реалното участие на болниците в преговорния процес по сключване на НРД;
 9. Изграждане на национален пазар на медицинските услуги, при защита на социално слабите членове на обществото;
 10. Насърчаване и отстояване еднаквия достъп на лечебните заведения до публично финансиране, в т.ч. от европейските фондове и програми.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Разпространение на информация, анализи и препоръки.
 2. Провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност;
 3. Въздействие и граждански контрол върху дейността на администрацията.
 4. Анализ и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба;
 5. Взаимодействие с организации от страната и чужбина;
 6. Изпълнение на проекти;
 7. Предприемане на правни действия, в т.ч. завеждане и водене на дела пред национални и международни юрисдикции;
 8. Всяка друга незабранена със закон дейност за постигане на основните цели на сдружението.
Предмет на дейност

Чл. 8. Предмет на дейност на сдружението е защита на интересите на частните болници, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за честна конкуренция и развитие на пазара на медицинските услуги.

Представителство

Чл. 9. Сдружението се представлява пред физически и юридически лица, органи, организации и учреждения от Председателя на Управителния съвет.

 1. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения

Чл. 10. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само  юридически лица – лечебни заведения изпълнители на болнична помощ  /наричани в устава още и „болници”/, в които повече от половината от записания капитал е частна собственост.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице по ал. 1, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Чл. 11.  Всеки член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението;
 2. негов представител да бъде избиран в органите на управление на сдружението;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите му;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася членския си внос в срока, предвиден в устава, както и други имуществени вноски, за които е било взето решение по реда, предвиден в устава – в срока, предвиден в решението;
 2. да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
 4. да окаже помощ на друг член на сдружението, при поискана му такава, съобразно възможностите си

Чл. 13.  Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на юридическото лице-член на сдружението. Членските права се упражняват от  едно лице, което е законния представител на юридическото лице – член на сдружението  или  физическо лице, което притежава лично акции или дялове в представляваното юридическо лице и е упълномощено от него да го представлява

Придобиване на членство

Чл. 14.  (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят заявление до Управителния съвет, подписано от законния представител на юридическото лице и подкрепено с документ, удостоверяващ правото му да подаде такова заявление /решение на Общо събрание или едноличен собственик за участие в сдружението/. Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок и уведомява кандидата за решението си. Отказът за приемане на член може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му от кандидата.

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. с изключване;
 3. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 4. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание (ОС).

(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) Отпадането на членство е налице, както следва:

 1. 1. при системно неучастие в дейността на сдружението. Системно неучастие е налице, когато член на сдружението не е участвал в нито едно, организирано от сдружението събитие, заседание на Общото събрание в продължение на две или повече години. Отпадането се констатира от Управителния съвет към което се прилагат и документи на сдружението, доказващи настъването на обстоятелствата.
 2. при неплащане на годишния членски внос за текущата година в срок до 28 февруари на следващата, съответно при неплащане в срок на други имуществени вноски, решение за които е взето по реда, предвиден в устава, членските права по Чл. 11 и Чл. 23 се ограничават (прекратяват) до момента на изплащането на членския внос за посочената година, или на другите имуществени вноски, но не по-късно от изтичането на една година от посочения срок, след което в случаите по настоящата точка отпадането настъпва автоматично, без да е необходимо изрично решение.
 3. Преди вземането на решенията по т. 1 и/или т. 2 Управителния съвет информира засегнатия член за настъпилите обстоятелства и му дава двуседмичен срок за изразяване на становище по тях. Ако в този срок засегнатият член декларира бъдеща ангажираност с дейността на сдружението или заплати дължимите имуществени вноски, процедурата по констатиране на отпадане се прекратява.

 

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, финансови средства, вземания и други.

Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет и същият се заплаща на четири равни вноски, платими за всяко календарно тримесечие – до края на първата седмица от неговото начало, освен ако Управителния съвет определи различен срок.

(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство от членовете на сдружението.

(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите се определя от Общото събрание на сдружението.

(5) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Всички дарения се вписват в специална книга за дарения. На дарителите се издават удостоверения за направените дарения. Сдружението може да откаже приемането на дарение, спонсорство или завещание, ако по негова преценка те са направени с неприемливи за сдружението условия и/или в противоречие с неговите цели.

(6) Приходи от стопанска дейност.

(7)  Приходи от имуществото на сдружението;

(8) Други приходи и постъпления, осъществени съгласно установения от закона ред.

Чл. 18. Управлението на имуществото на сдружението се извършва от Управителния съвет.

Стопанска дейност

Чл. 19. (1) Сдружението извършва всяка незабранена със закон дейност, която спомага за постигане на целите му.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от съответните закони. Същата трябва да е свързана с основния предмет на дейност на сдружението, а приходите от извършването й се използват за постигане целите на сдружението.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 20. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.  Решението се взема с мнозинство от всички членове на сдружението.

 1. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 21.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл. 22.  Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се формира и се състои от  всички членове на сдружението.

Представителство

Чл. 23. (1) Членовете участват в Общото събрание, чрез едно физическо лице, което:

е законен представител на юридическото лице или притежава лично акции или дялове в представляваното юридическо лице и е упълномощено от него да го представлява.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24.  Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. определя броя в границите, предвидени в устава, избира и освобождава членовете на Управителния Съвет, в т.ч. неговия председател, и определя възнагражденията им;
 5. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 6. приема бюджета на сдружението и одобрява годишния финансов отчет;
 7. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и другите имуществени вноски;
 8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;
 9. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 10. взема решение за участие в други организации;
 11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава на сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;
 13. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет, съответно – определя представител за защита интересите на сдружението в съдебни спорове между сдружението и управителния съвет или лица от състава на последния.
 14. взема и други решения, предвидени в устава, както и такива, които законът предоставя в изключителна компетентност на Общото събрание.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението (удостоверено с подписите на лицето, поставило поканата и свидетел), публикува се на интернет-сайта на същото (удостоверено с разпечатка от същия), а съдържанието й се изпраща като e-mail до всички членове на сдружението (удостоверено с разпечатка от изходящата кутия на електронния пощенски адрес на сдружението).

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от оповестяване на поканата по реда на ал. 3 до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) Общо събрание може да се проведе и без  горните процедури, в случай, че всички членове се съгласят единодушно за провеждането и дневния му ред, като съгласието се изразява в писмена форма преди откриването на съответното заседание на Общото събрание.

 

Право на сведение

Чл. 27.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете в работно време в сградата по адрес на управление на сдружението през целия период от оповестяване на поканата до откриване на Общото събрание.

Списък на присъстващите

Чл. 28.

 1. 1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и явяващите се за тях представители, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.
 2. За присъстващ член на Общото събрание се приема и лице, което участва чрез видео-, аудио-, телефонна-, интернет,- или каквато и да е друга дистанционна връзка, когато може да се установи неговата идентичност по категоричен начин. Участието на член на сдружението в Общото събрание, чрез дистанционна връзка се удостоверява с подписа на Председателя и протоколчика на Общото събрание в Протокола, като в графата за подпис се вписва текст: „участва дистанционно”.

 

Кворум

Чл. 29. Общото събрание може да заседава ако на заседанието се представляват повече от половината от всички членове. При липса на кворум председателстващият заседанието отлага заседанието с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След изтичането на този срок Общото събрание провежда заседанието си с кворум от регистриралите се до този срок членове.

Право на глас

Чл. 30.  Всеки член има право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 31.  Член не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до:

3.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

3.2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Мнозинство

Чл. 32. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от  присъстващите.

(2) За решенията по чл. 24, т. 1, 3, се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения

Чл. 33. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове на сдружението са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл. 34. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списъкът на присъстващите по чл. 28 и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) В случаите, когато на заседанието си Общото събрание е взело и решения, за които уставът предвижда мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, както и в случаите, когато е взело и решение относно членския внос или други имуществени вноски от членовете в полза на сдружението, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

(4) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 35. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години с мнозинство от присъстващите. До избирането на нов УС, старият продължава да изпълнява неговите функции. Един член на сдружението може да има само един представител в УС.

(3) Управителният съвет е в състав от 5 до 12 физически лица. За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани само физически лица, които отговарят на едно от условията по т. 1 или по т. 2:

 1. законни представители на юридическото лице – член на сдружението
 2. притежават лично акции или дялове в представляваното от тях юридическо лице и са упълномощени от него да го представляват за срока на мандата на УС .

 

(4) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание измежду останалите членове на съвета и има същия мандат. Председател на Управителния съвет може да бъде само физическо лице, което е законен представител или собственик на дялове или акции, или собственик на търговско дружество собственик на юридическо лице, член на НСЧБ. Председателят на Управителния съвет свиква и ръководи заседанията на съвета.

 

Чл. 36. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, както и на извънредни заседания – при искане от който и да било от неговите членове.

(2) Протоколите от заседанията на Управителния съвет се подписват от председателя и един от членовете, изпълняващ функцията на протоколчик, а в предвидените в устава случаи – от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 37. Управителният съвет приема Правила за работата си, които са в съответствие с устава, и ги публикува на интернет-сайта на сдружението.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Управителният съвет:

 1. осъществява управлението на сдружението и го представлява;
 2. организира изпълнението на решенията на ОС като се ръководи от закона и устава на сдружението;
 3. свиква ОС на редовни или извънредни заседания по установения с този устав ред;
 4. решава всички въпроси, свързани с оперативната текуща работа на сдружението, които не са от компетентността на ОС;
 5. определя реда (приемайки за целта нарочни Правила, подлежащи на публикуване в сайта на сдружението) и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 6. приема нови членове на сдружението;
 7. утвърждава печат и лого на сдружението;
 8. разпорежда се с имущество на сдружението при спазване на изискванията на устава;
 9. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 10. определя адреса на сдружението,
 11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 12. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 13. Управителният съвет изготвя длъжностната характеристика, определя възнаграждението и избира изпълнителен директор на сдружението.

 

(2) УС се отчита най-малко веднъж годишно пред Общото събрание за дейността си.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 39. (1) Решения могат да се вземат, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(4) С мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет се вземат решенията по чл. 38, ал. 1, т. 5, 6 и 8, и при ликвидация (чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ).

(5) Единодушно се вземат решенията за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.

(6) Във всички случаи, в които на заседанието си Управителният съвет е взел и решение за което се изисква мнозинство, различно от обикновено мнозинство от присъстващите, протоколът се подписва от всички присъстващи на заседанието.

Чл. 40.  Управителният съвет е длъжен да организира изготвянето на предвидената в Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, и да депозира изискуемата от закона документация в ЦРЮЛНЦ при МП в нормативно установените срокове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

Чл. 43.  Изпълнителният директор на сдружението има следните права:

 1. Ръководи оперативната работа на сдружението, организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание
 2. Представлява сдружението пред трети лица
 3. Сключва договори със служители на сдружението и трети лица, след одобрение на УС
 4. Организира и контролира приходите и разходите на сдружението и счетоводното обслужване.
 5. Изготвя и внася, чрез Председателя в Управителния съвет годишен отчет за дейността на сдружението и годишен финансов отчет на сдружението.
 6. Изготвя и внася, чрез Председателя в Управителния съвет на проект на бюджет на сдружението и план за дейността за следващата календарна година.
 7. Изготвя становища, декларации и други документи от името на сдружението и след одобрение на УС или в извънредни случаи на Председателя на УС ги разпространява.
 8. Участва от името на сдружението в конференции, работни групи и други събития свързани с дейността на сдружението.
 9. Получава възнаграждение в размер, определен от УС.
 10. Извършва и други дейности, възложени му с решение на УС.

 

 1. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 44. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 45. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

Назначаване на независими одитори

Чл. 46. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 47. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 48. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 49.  Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл. 50. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се водят в специални книги, съхранявани от председателя на УС. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Освен книгите по ал. 1, сдружението води:

 1. Книга на членовете;
 2. Книга за даренията, съхранявани от председателя на УС.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 51.  Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 52. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: предоставя се на други юридически лица с нестопанска цел в обществена полза с близки цели и предмет на дейност.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 54. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които се прилагат и за изрично неуредените в устава въпроси.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на „Национално сдружение на частните болници”, проведено в град София на 16.02.2013г.

Уставът е съставен в четири еднакви оригинални екземпляра – по един за съда, регистър Булстат, ЦРЮЛНЦ при МП и архива на сдружението, всеки от които подписан от председателстващия, протоколчика и преброителя на гласове на Учредителното събрание.

 

Приет на 16.02.2013

Изменен и допълнен на 21.04.2023 г.

 

Председател на УС ……………………….

Г-н Красимир Грудев