НСЧБ : +359898722133

Становище на НСЧБ по ЗЗО

    Home / Позиции / Становище на НСЧБ по ЗЗО

Становище на НСЧБ по ЗЗО

Становище на НСЧБ
по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

по повод публикувания ЗИД на ЗЗО на mh.government.bg

1. Със законопроекта се предлагат съществени изменения в три закона – Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Измененията не са свързани помежду си, поради което считаме, че е по-подходящо да се предложат три отделни законопроекта със своите мотиви и оценки за съответствие. Практиката да се правят съществени изменения в няколко закона чрез прилагане на Преходни и заключителни разпоредби към един от тях смятаме за неуместна. По този начин се нарушават принципите, огласени в чл. 26 на ЗНА, а именно за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
2. С §6, т. 3 от законопроекта се предлага нова ал. 8 към чл. 59 от ЗЗО. С нея се въвежда изискване в договорите на изпълнителите на медицинска помощ да се определя „обем на медицинските дейности”. Зад това понятието в проекта няма правна дефиниция, но по смисъл може да се предположи, че се касае за квота на всяко едно от лечебните заведения. Това е в противоречие с чл. 55, ал. 3, т. 5 от ЗЗО и е в на чл. 4 относно забраната правото на избор на пациента да се ограничава по административни или географски признак. Предложеният текст на нова ал. 8 към чл. 59 на ЗЗО е в противоречие с чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, както и с чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност.
3. С § 6, т. 4 от законопроекта се предлага нова ал. 9 към чл. 59 от ЗЗО. С нея се постановява, че ако изпълнител на медицинска помощ извърши и отчете дейност над определените обеми (квоти), то тази дейност ще му бъде заплатена по по-ниски цени, отколкото същата дейност, но отчетена в рамките на квотите. Това е в противоречие с чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията и с чл. 82 от Договора за създаване на Европейската общност в частта за забрана пряко или непряко да се налагат покупни или продажни цени или други несправедливи условия за сключване на сделки.
4. С § 22 се създава нов чл. 34а в Закона за лечебните заведения, според който се създават условия НЗОК избирателно да сключва договори без в закона да са определени критерии за селектирането на лечебните заведения. Задължението НЗОК да сключва договори с всички лечебни заведения, които са получили разрешение за дейност се основава на разбирането, че дейността на едно лечебно заведение трябва да отговаря на определени критерии за качество, независимо дали има или няма договор с НЗОК и следователно ако лечебното заведение е отговорило на тези изисквания и е получило разрешение за дейност, на същото не може да бъде отказан договор. Това е преди всичко в интерес на пациентите, които получават повече възможности за избор и стимулира конкуренцията.
5. С § 22 се създава нова ал. 6 на чл. 37 в ЗЛЗ противоречи на чл. 17 и чл. 19 от Конституцията на Република България. Въвеждането му е необосновано и в нарушение на чл. 3 от ЗОАРАКСД.
6. С § 22 се правят изменения в чл. 86 от Закона за лечебните заведения, според които акредитацията на лечебните заведения става задължителна. Становището на Омбудсмана по този въпрос е, че това влияе негативно на правата на пациентите.
7. При изготвянето на законопроекта са нарушени изцяло изискванията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносителят не е представил мотивирано становище за необходимостта от въвеждане на допълнително административно регулиране върху дейността на лечебните заведения.
8. В мотивите към законопроекта изцяло отсъства икономически анализ и оценка на въздействието, което новите разрешителни режими ще окажат върху регулираната стопанска дейност.
9. Липсва анализ на съответствието със законодателството на ЕС.

Заключение: Считаме, че този законопроект с нищо няма да подобри качеството, достъпа на пациента или функционирането на ЛЗ. И не на последно место настояваме за:
• Приемане на законови промени гарантиращи над 95% събираемост на здравните вноски.
• 100% плащане на здравните вноски на деца, пенсионери и държавни служители
• Незабавно и безусловно връщане в НЗОК на незаконно трансферираните през 2011 г. над 1 400 000 000 лв. от резерва на НЗОК към консолидирания държавен бюджет.