НСЧБ : +359898722133

Становище на НСЧБ за промени в ЗОП

    Home / Позиции / Становище на НСЧБ за промени в ЗОП

Становище на НСЧБ за промени в ЗОП

Становище НСЧБ по ЗОП г-н Грудев.doc

 

ДО

                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

СТАНОВИЩЕ

 ПО ПРОЕКТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 От: Сдружение „Национално сдружение на частните болници“, регистрирано по ФД № 191/2013 г. в СГС, със седалище гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ 115А, ет. 3, оф. 18, телефон 024034359, факс 024034220, Email: zpashova@tokudabolnica.bg

Сдружение „Национално сдружение на частните болници“ е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Предмет на дейност на сдружението е защита на интересите на частните болници, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за честна конкуренция и развитие на пазара на медицинските услуги.

Средствата за постигане на целите на сдружението са въздействие и граждански контрол върху дейността на администрацията; анализ и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба; предприемане на правни действия, в т.ч. завеждане и водене на дела пред национални и международни юрисдикции.

Това обуславя нашия правен интерес от настоящия проект за постановление.

Проектът предвижда създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ). Но вместо за целия сектор в Чл. 1 се определят  функциите  и  отношенията  на  Централния  орган  само с лечебните заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните  заведения. В мотивите към доклада липсна обсновка кое и защо налага това ограничение във функциите на предлагания орган.

Въпреки това в Чл.  3. (1) на предлагания проект за постановление се посочва:

„Предмет  на  възлагане  чрез  ЦОВОПСЗ  са  обществени  поръчки  за  доставки на стоки ­ лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък по чл. 262  от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина,  вписани  в  публичен  електронен регистър към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени  продукти.”

 А самия чл. 262  от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина гласи: „Чл. 262. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) (1) Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.”

 От съпоставката на текстовете става ясно, че:

1. Ако се позовем на Чл. 1, обект на функциите на ЦОВОПСЗ не са всички лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък по чл. 262  от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина, а само тези, заплащани със средствва от бюджета на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 9 от ЗЛЗ.

2. Ако пък се позовем на Чл.  3. (1) на предлагания проект за постановление, отнасящ се без ограничения до чл. 262  от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина, то би трябвало обект на функциите на ЦОВОПСЗ да са само „лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения”, а  не  „лечебни  заведения  за  болнична  помощ  по  чл.  9  от  Закона  за лечебните заведения”, както се твърди в Чл. 1 на проекта. И това трябва ясно да е разписано. В тази връзка предлагаме изрично да бъде разписано в чл.1 от проекта, че се отнася за лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10  от Закона за лечебните заведения.

 Очевидното противоречие между цитираните два члена на предлагания проект за постановление отваря възможност за включването и на други лечебни заведения за болнична помощ извън обхвата на тези, предвидени в чл. 262  от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина, без това да е съобразено с действащата законова нормативна уредба.

 В Чл. 4. (1) се казва: „Централният  орган  за  възлагане  на  обществени поръчки в сектор „Здравеопазване” е оправомощеният орган да планира, подготвя и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, предмет на постановлението и да сключва рамкови споразумения от името на възложителите по чл. 1.”

Очевидно оправомощаването тук се предвижда да става само чрез постановление, но не и със закон, както изисква чл. 36 на ЗЗД („Едно лице може да представлява друго по разпоредба на закона или по волята на представлявания.”), което също не е съобразено с действащата законова нормативна уредба.

В доклада се казва: „Създаването на ЦОВОПСЗ за централизираното възлагане на обществени поръчки, чрез рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти за лечебните заведения за болнична помощ, ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за лечебните заведения за болнична помощ, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти.”

За това обаче липсва обосновка:

1.  Не ясно как създаването на предлагания орган „ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за лечебните заведения за болнична помощ”, при положение, че съгласно Чл. 6. на предлагания проект за постановление, те в качеството си на възложители изпълняват почти цялата сега установена в ЗОП процедура, като в добавка на това предоставят и още допълнителна информация, копия и разяснения към ЦОВОПСЗ.

2. От проекта и доклада към него не става ясно как и с колко (освен чрез предполагаемото договаряне на по-ниски цени за по-големи обеми като стандартна търговска практика, там където е приложима), ще стане въпросното „намаляване на цените на лекарствените продукти” и ще компенсира ли то (до колко и в полза на кого) разходите по създаването, поддръжката и функционирането на ЦОВОПСЗ.

Като подкрепяме изцяло целите на авторите на проекта за създаване на съвременна, ефективна, конкуретна, гъвкава, публична и прозрачна платформа за търговия с лекарствени продукти, ще припомним, че и сега съществува такава възможност, предвидена в ЗОП – борсовата търговия. Възможността за покупки чрез стокова борса по реда на ЗОП е уредена в чл. 90, ал. 1, т. 11 и в чл. 103, ал. 2, т. 9 от същия закон, като конкретният списък на стоките, допустими за сключване на борсови сделки по реда на ЗОП, е посочен в приложение към чл. 38 ал. 1 от Правилника за приложение на ЗОП (ППЗОП), който се приема от Министерския съвет. Една много бърза и лесна промяна, с цел допускане на осъществяването на борсова търговия и с лекарствени средства, медицински консумативи и медицински изделия е просто те да бъдат добавени в този списък или да отпадне въобще списъка на стоките, допустими за сключване на борсови сделки. Впрочем, тази форма на търговия не е новост за болниците, тъй като голям брой от тях през последните десетина години ползват услугите на стоковите борси за покупки по реда на ЗОП на горива – както за отопление, така и за автомобили. Тя също може да се осъшествява чрез онлайн платформа.

Предимствата й за болниците биха били следните:

–         борсовата процедура е многократно по-кратка от всички останали процедури по ЗОП. От момента на възлагането на поръчката, до момента на сключването на сделката е възможен краткия срок от само пет работни дни;

–         транзакционните разходи са доста ниски – от порядъка на 0,15-0,20 % от стойността на всяка сключена сделка, а комисионните такси на борсовите посредници не са много по-високи от този порядък;

–         закупуваните медикаменти, консумативи и изделия са на най-ниска възможна цена;

–         покупките могат да са по-чести и на по-малки количества, като така ще се разходват по-икономично и по-управляемо ресурсите на болниците;

–         цените по всяка една сделка, на всеки борсово търгуван медицински продукт, ще бъдат оповестявани в реално време в интернет платформите на борсите и всяка заинтересовано лице ще може да следи техните равнища и динамика;

–         борсовата процедура е необжалваема.

Предимствата за пациентите са, че ще имат възможност да получат лечение с най-подходящите и нововопоявили се медикаменти, консумативи и изделия по всяко време.

Намираме този форма на търговия в сектор „Здравеопазване” за по-удачна за постигане целите за предлагания проект.

В заключение ще споменем, че НСЧБ многократно е изразявало своето становище против включването на частните лечебни заведения под каквато и да е форма в кръга на възложителите по ЗОП, включително и чрез така дефинираните функции и правомощия на предлагания в проекта ЦОВОПСЗ. Това, по наше нееднократно изразявано мнение, противоречи както на Директива 2004/18/ЕО, така и на сменилата я ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки.

Въпреки това, като представители на социално отговорен бизнес, сме готови да съдействаме за постигането на целите на предлагания проект, но със средства, които са съобразени с действащата нормативна уредба на Република България и Европейския Съюз.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Д-Р ЯВОР ДРЕНСКИ