НСЧБ : +359898722133

Становище бюджет НЗОК 2019

    Home / Позиции / Становище бюджет НЗОК 2019

Становище бюджет НЗОК 2019

pdf-icon-6

ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ

 ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КОМИСИЯ

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Становище

на НСЧБ

по Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2019 година

 

Уважаеми Народни Представители,

Във връзка с внесения в Народното събрание проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2019 година изразяваме следното становище:

  1. По наше мнение в приходната част на бюджета при определяне на сумата по т. 1.2 Трансфери за здравно осигуряване е допусната грешка. Посочена е сумата от 1 394 589 000 лв. Това е трансфер, който според Закона за здравното осигуряване се изчислява на базата на реалния размер на пенсията за хората в пенсионна възраст, реалния размер на трудовите възнаграждения на работещите в съдебната власт, в отбраната и въоръжените сили, държавните служители, обезщетение за безработица и 60% върху минималния осигурителен доход за изброените в закона категории лица- деца, студенти, лишени от свобода и др. Според нашите изчисления общата сума на осигурените на тези основания лица, която трябва да бъде преведена като трансфер от Държавния бюджет е не по-малко от 1 800 000 000 лева.

В тази връзка предлагаме на народните представители преди второ гласуване на законопроекта да изискат от Министерството на финансите подробна справка за броя лица във всяка от посочените в закона категории лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет и начина на изчисления на дължимите осигуровки.

  1. Отново излагаме своето категорично несъгласие с въведеното преди три години лимитиране на медицинските дейности. Разпределението на средствата по квоти на отделните лечебни заведения е в нарушение на основен Конституционен принцип и на изискванията на Закона за защита на конкуренцията. Определянето на бюджети на лечебните заведения премахва стимулите за развитие и подобряване на качеството на медицинската помощ и ограничава правата на пациентите на свободен избор на болница на територията на цялата страна, право издигнато в принцип със Закона за здравното осигуряване.
  2. За 2015, 2016 и 2017 година НЗОК дължи на българските болници сумата от 124 милиона лева за оказана медицинска помощ на български граждани задължително здравноосигурени лица. В проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 година са предвидени 160 милиона лева за заплащане на 160 431 800 лева за извършено лечение на български граждани в болници от други страни членки на ЕС и нито стотинка за извършеното от български болници лечение над изкуствено определените лимити. Българските болници също са Европейски и най-малкото очакваме на тях да се гледа равнопоставено, поне що се отнася до заплащането в срок на дейността, което така или иначе е несравнимо по-ниско.

В тази връзка предлагаме на Народното събрание да увеличи разходите на НЗОК за 2019 година със сумата от 124 милиона лева, като разход за неизплатена болнична помощ за минал период. Необходимата за това сума предлагаме да е за сметка на увеличението на сумата по трансфера, посочена в т. 1 от това Становище.

  1. Възразяваме изцяло срещу предвиденото с Преходните и заключителни разпоредби на Закона изискване за прелицензиране/пререгистрация на всички лечебни заведения. Това според нас е напълно необосновано и напълно ненужна административна процедура. Както и да бъдат променени изискванията към лечебните заведения, съответствието им с тях може да бъде установено без да се налага да се извършва цялата административна процедура отново.

Липсата на мотиви, цел и основание за тази процедура, оставя у нас съмнение, че същата се налага по други, необявени със Закона и мотивите към него цели.

Предлагаме на народните представители да отхвърлят предложенията в тази им част.

  1. Във връзка с предложените изменения на реда за издаване на медицински стандарти, считаме, че е необходима цялостна преоценка на концепцията. Всеки непредубеден човек е наясно, че съществуващите медицински стандарти не само, че не помагат, но дори пречат на качеството на процесите и оскъпяват ненужно дейността на болниците. Те са основната причина за повишения брой хоспитализации и търговия с дипломи.

Предлагаме да се измени закона и приемането на медицински стандарти да става не с наредба на Министъра на здравеопазването, а при спазване на процедурите и ограниченията на Закона за националната стандартизация.

  1. Присъединяваме се към всички, изразили до сега мнения, че приемането на изменения в устройствени закони, като преходни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК е в нарушения на Конституцията на страната и заобикаля изискванията на Закона за нормативните актове. Този подход лишава нас и всички граждани от възможността да изразим становище и да направим предложения по измененията на законите. Предлагат се значителни изменения на цялата здравна система без да са направени никакви предварителни оценки и икономически анализи за въздействието.

В тази връзка предлагаме на народните представители да разгледат единствено проекта на бюджет на НЗОК за 2019 година, а всички предложени изменения в други закони да бъдат върнати на вносителите за внасяне след предварително обществено обсъждане и извършени анализи и оценка на въздействието.

 

 

Д-р Н. Болтаджиев

Председател на УС на НСЧБ