НСЧБ : +359898722133

Становище по бюджета на НЗОК за 2018 г. на НСЧБ

    Home / Новини / Становище по бюджета на НЗОК за 2018 г. на НСЧБ

Становище по бюджета на НЗОК за 2018 г. на НСЧБ

ДО

                                Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

                                         ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В НС

 

Становище по бюджета на НЗОК за 2018 година на Националното сдружение на частните болници

Оценяваме позитивно увеличението на приходната част на бюджета, което се надяваме да противодейства на тенденцията за нарастващ размер на доплащане от страна на пациентите. Според нас, обаче съществува риск заложеното увеличение на приходите от здравни вноски с над 12% да не може да се реализира през следващата година.

Оценяваме негативно обстоятеелството, че и през 2018 държавата няма да плаща на 100% здравните вноски  на подопечните си 9 групи осигурявани.

Оценяваме позитивно намаляването на резерва на НЗОК на 3%. Това ще ограничи възможностите на Надзорния съвет на НЗОК да взема решения „по целесъобразност” при разпределянето на средствата за здравно осигуряване.

Основен недостатък на този и всички, правени до сега бюджети на НЗОК е подходът за изготвянето им – разпределяне на остатък по Консолидирания фискална програма между политически определен пакет от услуги. Считаме, че правилният подход е първоначално аналитично да се определели пакетът услуги. На основата на пазарната цена на услугите, да се определят общите годишни разходи на НЗОК, след което да се изчислят приходите, размера на здравната вноска и вноските от държавния бюджет. Препоръчваме да се изготвят разчети и многогодишна прогноза за приходите и разходите в системата на задължителното здравно осигуряване.

Обръщаме внимание, че в чл. 3 и чл. 4 на закона, вносителят е допуснал грешка, посочвайки, че  в случаите, когато не е приет Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., се прилага решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване. Съгласно чл. 54, ал.8 от ЗЗО, Когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента НРД, а именно НРД 2017.

Принципно не одобряваме  правилото в ал. 2 на чл. 3, според която Директорите на РЗОК разпределят утвърдените брой направления и стойности на медицински изследвания  по изпълнители на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за съответната РЗОК. Това разпределение, според нас, трябва да следва избора на пациента, а не да се прави административно от служители на РЗОК.

Категорично не сме съгласни с текста на чл. 4, според който Надзорният съвет на НЗОК

утвърждава стойности на разходите по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци. Въведените през 2015 лимити доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници. Финансовият резултат на ЛЗ трябва да е резултат на дейността им и предпочитанията на пациентите, а не на предварително, административно определени стойности.

 Предлагаме § 11 от ПЗР на закона да се отмени. Като собственици и управители на съществуващи лечебни заведения, ние не сме засегнати пряко от забраната за сключване на договори с нови ЛЗ и структури, но смятаме, че такъв тип забрани пречат на развитието на здравеопазването, ограничават конкуренцията и засягат по неблагоприятен начин правото на пациента да получи качествена и достъпна медицинска помощ. Има достатъчно много инструменти да се контролират разходите на ЛЗ без административно да се налагат лимити и разпределят квоти. Правилно е разпределението на средствата между болниците да зависи от свободния избора на пациентите. Това би улеснило достъпа до медицински услуги и би повишило тяхното качество.

С аналогични аргументи предлагаме да се отмени и §6, с който се въвежда забрана за включване на нови лекарствени терапии.

 

 

С уважение :

Д-р Николай Болтаджиев