НСЧБ : +359898722133

Становище от всички сдружения – НРД 2022

апр. 7, 2022

0

Становище от всички сдружения – НРД 2022

ДО
КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
АСЕН ВАСИЛЕВ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО
Д-Р АНТОН ТОНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НЗОК

ДО
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

ДО
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ,
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
ДО
ПРОФ. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ, ДФН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

ОТ

АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА БОЛНИЧНА АСОЦИАЦИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ

Относно: Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В навечерието на празника на здравния работник 7-ми април, се обръщаме към вас от името на всички болнични сдружения, по повод обсъждания между НС на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз Проект на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020 – 2022 г. за медицинските дейности (Проекта), и във връзка с изявлението на министър-председателя Кирил Петков за увеличение на началните основни заплати на медицинските сестри и лекарите. Като се запознахме с информацията по медийни публикации, както и по официален ред, заявяваме категорично, че:

1. Подкрепяме принципното увеличение на заплатите в сектор здравеопазване. Такова е необходимо по много причини, сред които справяне с кадровата криза и адекватна реакция на ускоряващата се инфлация, която по официални данни е 10% на годишна база през февруари, а за цялата 2022 г. се очаква да е около 13%. Българските медици заслужават да получават достойно възнаграждение за труда си, което сме заявявали многократно и в този смисъл сме готови да подкрепим Правителството, в желанието му, което отдавна е и наша цел.

2. В предоставения ни за обсъждане Проект обаче, открихме текстове, които противоречат на действащото българско законодателство и не могат и не следва да фигурират в разглеждания документ.

Предвидените в Проекта клаузи относно разходите на лечебните заведения за персонал, техният дял от приходите от НЗОК, съотношението между минималното и максималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти, „началните основни месечни заплати“ за категориите персонал излизат извън предметния обхват на националния рамков договор, посочен изчерпателно в чл. 55 от Закона за здравното осигуряване.

Освен това, с предлаганите текстове е нарушен принципа на сключване на трудовия договор и определяне на неговото съдържание съгласно разпоредбите на чл. 66 ал.1 от Кодекса на труда и принципа на свободното договаряне на други условия на трудовия договор, за които не може да има задължителни правила в други нормативни актове.

Не на последно място, текстовете в Проекта, ограничаващи правото на възмезден труд на медицинските специалисти, заемащи едновременно две ръководни длъжности в две различни структури – болнична и академична, противоречат на императивните правни норми. Ограничава се правото на възмезден труд, което е основно човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, от конвенциите на Международната организация на труда и от много други документи, ратифицирани от нашата страна, включително – Всеобща декларация за правата на човека,
Международния пакт за икономически, социални и културни права, Европейската социална харта и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Недопустимо е, определената в законодателството ни регулация на обсъдените по-горе обществени отношения, да се допълва чрез разпоредби на Националния рамков договор. Законодателят не е делегирал такива права на страните по НРД – незаконосъобразно е да се поставя БЛС в хипотеза да договаря заплати, които се изплащат от трети лица – самите работодатели.

Ако Правителството има визия и е дошло време да се остойности труда на медицинските специалисти, ние сме готови да съдействаме, но за всички е ясно, че без драстично увеличение на средствата за здравеопазване като дял от БВП, които да ни доближат до Европейските, лечебните заведения не могат да осигурят такива възнаграждения, каквито се предлагат.

От две години Болниците са люшкани от една криза към друга криза, като за пореден път има риск да бъдат оставени без достатъчен ресурс, но със задължение да пренасочат по-голямата част от приходите си към фонд работна заплата. Това крие огромни рискове за пациентите поради невъзможност за покриване на разходи, свързани с консумативи, лекарства и т.н.

С оглед на изложеното настояваме предложените текстове, които са незаконосъобразни, да бъдат оттеглени незабавно от Проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020 – 2022 г.

Готови сме за диалог и ще подкрепяме всяко Ваше решение за модерно европейско здравеопазване.

С УВАЖЕНИЕ,
Управителен съвет на Асоциация на университетските болници в България
Управителен съвет на Национално сдружение на областните болници в Република България
Управителен съвет на Сдружение на общинските болници в България
Управителен съвет на Българска болнична асоциация
Управителен съвет на Национално сдружение на частните болници

 

Може да го изтеглите в PDF формат от ТУК: