НСЧБ : +359898722133

Писмо до МС – 28.02.2022 г.

фев. 28, 2022

0

Писмо до МС – 28.02.2022 г.

Изх. № 4 /28.02.2022

До

Г-н Кирил Петков

Министър-председател на Р България

Г-н Асен Василев

Заместник министър-председател

 по еврофондовете и министър на финансите

Г-н Александър Николов

Министър на Енергетиката

Г-н Даниел Лорер

Министър на иновациите и растежа

 

От Сдружение на общинските болници в България

Национално сдружение на частните болници

Българска болнична асоциация

Асоциация на университетските болници

Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-да министри,

В отворено писмо до вас и институциите, пряко ангажирани със здравеопазването в Република България, публикувано на 2.2.2022г., ние, представителите на организациите на лечебните заведения за болнична помощ от всички форми на собственост, апелирахме за вашето съдействие за спешно решаване на най-наболелите проблеми на предоставянето на болнична медицинска помощ за българските граждани. Най-спешен и неотложен за решаване сред тях, според нас, е проблемът с увеличените разходи за енергоносителите, дължащ се на увеличените им цени в последните няколко месеца.

Приетото на 20.1.2020 г. от МС РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 739 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. оценяваме като крачка в правилната посока, но в случая с болничното здравеопазване и като крайно недостатъчна за подсигуряване на безпроблемното му функциониране.

Аргументите ни в тази насока, наред с други такива, са изложени и в предишното ни писмо, но ако позволите, ще изложим разширено отново и само по повод необходимостта от спешно и пълно компенсиране на увеличените цени на енергоносителите.

Болничното здравеопазване, за разлика от всички други сфери на стопанския ни живот, не може нито за миг да си позволи да спре, преструктурира или ограничи дейността си, нито да разчита на приходи от друга дейност, които да компенсират увеличените разходи, нито да освободи, дори временно, наетия персонал, нито да премине на дистанционна форма на обслужване, нито да коригира цените, фиксирани в Националния Рамков Договор за Медицинските Дейности, по които предоставя услугите си.

Дори дългоочакваната корекция на цените на медицинските дейности, която цели на първо място да изправи диспропорциите в заплащането на отделните видове дейности, и преодолее диспропорциите в предлагането на медицински услуги на гражданите, ще помогне донякъде да се компенсират увеличенията на разходите за персонал, медикаменти и консумативи, външни услуги, но не и на увеличените разходи за енергоносители, които в случаите с електроенергията са от 3 до 5 пъти.

Към неблагоприятните последици от това ще добавим и обстоятелството, че от началото на тази година някои от най-големите търговци на енергия фактурират за авансово заплащане енергия, която все още не е консумирана. Това прави условията за осъществяване на нормална работа на болниците още по-невъзможни.

И в условията на преустановен планов прием и планова оперативна дейност, болниците са, и трябва да останат отоплени и осветлени, напълно функционално готови и осигурени с необходимите медикаменти и консумативи, с функциониращи системи и денонощна 100 процентова кадрова обезпеченост за да отговорят на нуждите на всеки български гражданин, нуждаещ се от тяхната помощ за своето лечение.

А това означава, че разходите им за електроенергия и природен газ, за дезинфекция и поддръжка на сградите и системите, за абонаментно обслужване и администриране, за заплати и осигуровки и много други остават в пълен обем. Единственото, от което могат да спестят, ако са принудени от обстоятелствата да не извършват планов прием, е храна, лекарства и медикаменти за пролежаващи пациенти, което съставлява не повече от 5-10 % от общите разходи.

Затова и за да поддържаме дейността си и готовността да се справяме  както в условията на пандемия, така и след нея, когато е логично да се очаква увеличен приток на пациенти, дълго време отлагали лечението си и на такива с пост-COVID усложнения, болниците се нуждаем от 100 % компенсация на увеличението на цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база.

Аргументите, че компенсациите могат да се разглеждат като държавна помощ, което е в разрез с нормативите на ЕС, важат както за частичното компенсиране, така и за пълното. И ако досега то е било възможно без да се влиза в разрез с нормативите на ЕС, би трябвало да бъде възможно и за напред.

Затова апелираме за вашето спешно и пълно съдействие за:

  1. Пълна компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари 2022г.
  2. Отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които за определения програмен период бенефициентите – болници да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база. Подобна подкрепа за компенсиране на разходи по повод извънредна ситуация вече бе оказана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
  3. Създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници.
  4. Настояване пред ЕК за спешно отваряне на фондовете за енергийна ефективност и облекчаване на режима за кандидатстване по тях от страна на болниците.

Сдружение на общинските болници в България

Национално сдружение на частните болници

Българска болнична асоциация

Асоциация на университетските болници

Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение